Halal Assurance System

Halal Assurance System

Coach Abdul Fazmin
Coach Abdul Fazmin

The Halal Coach | Halal Consultant | Entrepreneur

Halal Assurance System (HAS) ialah rangka kerja komprehensif yang direka untuk memastikan integriti dan pematuhan produk dan perkhidmatan Halal di seluruh rantaian bekalan.
Isi Kandungan
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Halal Assurance System(HAS) atau juga dikenali sebagai Sistem Jaminan Halal (SJH) ialah sistem kawalan halal komprehensif yang direka untuk memastikan integriti dan pematuhan produk dan perkhidmatan Halal di seluruh rantaian bekalan. Ia berfungsi sebagai Standard Operating Procedure (SOP) halal perniagaan yang mempamerkan komitmen pemegang sijil halal terhadap pematuhan Halal dan memenuhi keperluan pengguna Muslim.

  Sistem Pengurusan Jaminan Halal (Halal Assurance Management System) mula diperkenalkan pada tahun 2011 dengan pelancaran Guidelines for Halal Assurance Management System of Malaysia Halal Certification yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Sistem Pengurusan Halal Malaysia / Malaysian Halal Management System (MHMS 2020) ini diperkenalkan bagi menggantikan Guidelines for Halal Assurance Management System of Malaysia Halal Certification. MHMS 2020 ini mengandungi perincian bagi pelaksanaan MHMS yang meliputi

  1. Sistem Kawalan Halal Dalaman atau Internal HAlal Control System (IHCS) bagi kegunaan industri kecil dan mikro; dan
  2. Sistem Jaminan Halal atau Halal Assurance System (HAS) bagi kegunaan industri besar dan sederhana.

  Halal Assurance System adalah salah satu daripada Sistem Pengurusan Halal Malaysia (MHMS 2020) yang di wajibkan bagi industri besar dan sederhana seperti yang dinyatakan di dalam Manual Prosedur Permohonan Halal Malaysia (MPPHM 2020). Bagi syarikat mikro dan kecil, tidak perlu menyediakan HAS akan tetapi lebih dikenali sebagai Internal Halal Control System dimana skop dan elemennya adalah sedikit sahaja berbanding HAS.

  MHMS menyediakan pendekatan berstruktur untuk perniagaan mewujudkan dan mengekalkan piawaian Halal dalam operasi syarikat. Komponen dan keperluan khusus Sistem Jaminan Halal mungkin berbeza-beza berdasarkan skim pensijilan halal JAKIM, tetapi secara amnya merangkumi 10 elemen utama.

  10 Elemen Halal Assurance System (HAS)

  Pelaksanaan MHMS ini meletakkan tanggungjawab kepada pihak syarikat dan/ atau pemohon untuk memastikan segala keperluan Pensijilan Halal Malaysia dipatuhi sepanjang masa. 10 Elemen yang mesti ada di dalam Halal Assurance System sesebuah organisasi yang dipersijilkan halal adalah seperti berikut.

  1- Polisi Halal

  Halal Assurance System bermula dengan pembangunan dan pelaksanaan dasar Halal (Halal Policy) dan pernyataan komitmen yang jelas oleh perniagaan. Ini menunjukkan dedikasi organisasi untuk menghasilkan dan menyediakan produk dan perkhidmatan Halal mengikut piawaian Halal yang diiktiraf.

  Polisi Halal ialah pernyataan atau pengisytiharan rasmi yang dibuat oleh syarikat atau organisasi yang menggariskan komitmennya untuk menghasilkan dan menyediakan produk dan perkhidmatan Halal mengikut piawaian Halal yang diiktiraf. Polisi ini berfungsi sebagai prinsip panduan yang menetapkan hala tuju dan jangkaan untuk operasi Halal syarikat. Ia menyampaikan dedikasi organisasi untuk memenuhi keperluan pengguna Islam dan mengekalkan integriti Halal sepanjang aktivitinya.

  Polisi Halal kebiasaannya merangkumi:

  Komitmen terhadap Pematuhan Halal

  Penyataan ini menyatakan dengan jelas komitmen organisasi untuk mematuhi prinsip, garis panduan dan piawaian Halal. Ia menekankan dedikasi syarikat untuk menghasilkan dan menyediakan produk dan perkhidmatan Halal yang memenuhi keperluan agama pengguna Islam.

  Pematuhan kepada Piawaian Halal

  Penyataan ini menyerlahkan hasrat organisasi untuk mematuhi piawaian dan garis panduan Halal yang diiktiraf. Ini termasuk pematuhan undang-undang pemakanan Islam, penyumberan bahan, kaedah pemprosesan, prosedur pengendalian, protokol penyimpanan dan keperluan Halal lain yang berkaitan.

  Kepercayaan dan Keyakinan Pengguna

  Penyataan ini mengakui kepentingan kepercayaan dan keyakinan pengguna terhadap produk dan perkhidmatan Halal. Ia menekankan tanggungjawab organisasi untuk memastikan ketulenan dan integriti tawaran Halal, memupuk kepercayaan di kalangan pengguna Islam.

  Pematuhan dengan Peraturan:

  Penyataan ini mengakui keperluan untuk mematuhi peraturan yang berkaitan dengan pengeluaran, pelabelan, pensijilan dan pemasaran Halal. Ia mengesahkan komitmen organisasi untuk memenuhi keperluan undang-undang dan mengekalkan pensijilan yang diperlukan.

  Penambahbaikan Berterusan

  Penyataan ini menekankan dedikasi organisasi untuk penambahbaikan berterusan dalam operasi Halal. Ia menonjolkan komitmen untuk menyemak dan meningkatkan proses, dan penambahbaikan yang berpanjangan.

  2- Jawatankuasa Halal Dalaman (Internal Halal Committee)

  Merupakan pasukan atau jawatankuasa pengurusan Halal khusus ditubuhkan untuk mengawasi pelaksanaan Halal Assurance System. Pasukan ini bertanggungjawab untuk memastikan pematuhan dengan keperluan Halal, menyelaraskan aktiviti berkaitan Halal, dan memacu peningkatan berterusan.

  Jawatankuasa ini biasanya terdiri daripada wakil daripada jabatan atau fungsi yang berkaitan dalam organisasi, seperti pengeluaran, jaminan kualiti, perolehan, pemasaran dan pengurusan kanan.

  Jawatankuasa Halal Dalaman memainkan peranan penting dalam memastikan pematuhan organisasi terhadap keperluan Halal dan mengekalkan integriti Halal sepanjang operasinya. Tanggungjawab dan fungsi khusus jawatankuasa mungkin berbeza bergantung pada saiz organisasi, industri dan keperluan khusus, tetapi secara amnya termasuk yang berikut:

  Pembangunan Polisi Halal

  Jawatankuasa Halal Dalaman bertanggungjawab untuk membangunkan dan mewujudkan dasar Halal organisasi, yang menggariskan komitmennya terhadap pematuhan Halal dan pematuhan kepada piawaian Halal yang diiktiraf.

  Pengawasan Pematuhan

  Mereka bertanggungjawab menyelia pematuhan organisasi terhadap keperluan dan piawaian Halal. Ini termasuk memantau dan menilai pelaksanaan prosedur, amalan dan kawalan Halal merentasi pelbagai jabatan dan proses.

  Pensijilan Halal

  Jika organisasi mendapatkan pensijilan Halal daripada badan pensijilan yang diiktiraf, jawatankuasa bertanggungjawab untuk menyelaras dan memudahkan proses pensijilan. Ini mungkin melibatkan perhubungan dengan badan pensijilan, menyediakan dokumentasi, menjalankan audit dalaman dan memastikan pematuhan dengan keperluan pensijilan.

  Latihan dan Kompetensi Halal

  Jawatankuasa mesti membangunkan dan menyelia program latihan untuk mendidik pekerja tentang prinsip, keperluan dan amalan terbaik Halal. Mereka memastikan kakitangan yang berkaitan mendapat latihan yang sewajarnya untuk memahami dan melaksanakan prosedur Halal dengan berkesan dan kompeten.

  Pengurusan Pembekal dan Bahan Mentah

  Jawatankuasa Halal Dalaman menetapkan prosedur untuk menilai dan mengurus pembekal dan bahan ramuan untuk memastikan pematuhan Halal. Ini termasuk mengesahkan status Halal bahan-bahan, menjalankan audit pembekal, dan mengekalkan senarai pembekal Halal yang diluluskan.

  Pengauditan dan Pemantauan

  Jawatankuasa menjalankan audit dalaman dan pemeriksaan secara berkala untuk menilai pematuhan piawaian Halal dan mengenal pasti bidang untuk penambahbaikan. Mereka menyemak dokumentasi, memeriksa kemudahan, dan memantau proses untuk memastikan integriti Halal yang berterusan. Setelah penguatkuasaan MPPHM 2020 pada tahun 2021, syarikat yang dipersijilkan halal di wajibkan menjalankan Audit Halal Dalaman sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun yang dikendalikan sendiri atau dengan melantik pihak ketiga yang mempunyai sijil pentauliahan Halal Internal Audit oleh Halal Professional Board (HPB)

  Penambahbaikan Berterusan

  Jawatankuasa ini memacu inisiatif penambahbaikan berterusan yang berkaitan dengan pematuhan Halal dalam organisasi. Mereka mengenal pasti bidang untuk penambahbaikan, melaksanakan tindakan pembetulan, dan mewujudkan mekanisme untuk menjejak kemajuan dan prestasi.

  Komunikasi dan Penglibatan Pihak Berkepentingan

  Jawatankuasa ini berfungsi sebagai titik perhubungan bagi pihak berkepentingan dalaman dan luaran mengenai perkara Halal. Mereka menyampaikan polisi halal syarikat, keperluan dan kemas kini Halal kepada pekerja, pengurusan, pembekal dan pelanggan.

  Jawatankuasa Halal Dalaman memainkan peranan penting dalam mengekalkan pematuhan Halal, memupuk kesedaran dan pemahaman prinsip Halal, dan memacu peningkatan berterusan dalam organisasi. Kepakaran dan usaha kolektif mereka memastikan integriti Halal dipertahankan dan organisasi itu memenuhi jangkaan dan keperluan pengguna Islam.

  3- Audit Halal Dalaman

  Pengauditan dalaman yang kerap dijalankan untuk menilai pematuhan piawaian Halal dan mengenal pasti bidang untuk penambahbaikan. Ini termasuk menilai keberkesanan Sistem Jaminan Halal, menjalankan pemeriksaan kemudahan, dan menyemak dokumentasi untuk memastikan pematuhan berterusan. Untuk menjalankan audit halal dalaman, syarikat mempunyai 2 piliha iaitu:

  • Menjalankan audit sendiri yang di kendalikan oleh Certified Halal Internal Auditor yang ditauliahkan oleh HPB atau Halal Executive
  • Melantik External Auditor sebagai Lead Auditor dalam Audit Halal Dalaman. External Auditor mestilah memiliki sijil Certified Halal Internal Auditor oleh HPB

  Kepetingan menjalankan audit halal dalaman adalah seperti berikut:

  Pengesahan Pematuhan

  Audit Halal Dalaman membantu mengesahkan dan memastikan pematuhan dengan piawaian dan keperluan Halal. Dengan menjalankan audit, organisasi boleh menilai pematuhan mereka terhadap prinsip, prosedur dan garis panduan Halal. Proses pengesahan ini memastikan integriti Halal dikekalkan sepanjang operasi organisasi.

  Mengenalpasti Ketidakpatuhan

  Audit Halal dalaman membantu mengenal pasti bidang ketidakpatuhan terhadap piawaian Halal. Juruaudit menyemak proses, prosedur, dokumentasi dan amalan yang berkaitan dengan operasi Halal. Ini membantu mendedahkan sebarang penyelewengan atau kelemahan yang boleh menjejaskan pematuhan Halal organisasi.

  Tindakan Pembetulan

  Audit halal dalaman memberi peluang untuk mengenal pasti dan menangani isu ketidakpatuhan dengan segera. Juruaudit boleh mengesyorkan tindakan pembetulan untuk membetulkan sebarang kekurangan atau jurang dalam pematuhan Halal. Dengan mengambil langkah pembetulan, organisasi boleh mengurangkan risiko dan meningkatkan amalan Halal mereka.

  Penambahbaikan Berterusan

  Audit Halal dalaman menyumbang kepada budaya penambahbaikan berterusan organisasi. Melalui proses audit, bidang untuk penambahbaikan dikenal pasti dan peluang untuk penambahbaikan diserlahkan. Ini membolehkan organisasi untuk terus memperhalusi proses, kawalan dan prosedur Halal mereka untuk mencapai tahap pematuhan dan kecekapan yang lebih tinggi di dalam Halal Assurance System.

  Pengurangan Risiko

  Audit membantu mengurangkan risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan. Dengan sentiasa menyemak operasi Halal, organisasi boleh secara proaktif mengenal pasti potensi risiko atau kelemahan yang boleh menjejaskan integriti Halal. Menangani risiko ini tepat pada masanya mengurangkan kemungkinan insiden ketidakpatuhan dan melindungi reputasi organisasi.

  Pengesahan Sistem Jaminan Halal / Halal Assurance System

  Audit dalaman mengesahkan keberkesanan dan kecukupan Halal Assurance SYstem organisasi. Juruaudit menilai sama ada prosedur, kawalan dan proses yang ditetapkan yang digariskan dalam Sistem Jaminan Halal berfungsi seperti yang diharapkan dan mencapai hasil yang diinginkan. Ini memastikan sistem itu teguh dan sejajar dengan keperluan Halal.

  Keyakinan Pihak Berkepentingan

  Menjalankan audit dalaman menunjukkan komitmen organisasi terhadap pematuhan Halal dan mengekalkan integriti Halal. Ini membantu membina kepercayaan dan keyakinan di kalangan pihak berkepentingan, termasuk pelanggan, badan kawal selia, badan pensijilan dan pihak lain yang berkaitan. Pihak berkepentingan boleh meningkatkan jaminan bahawa organisasi memantau dan mengesahkan amalan Halalnya secara aktif.

  Persediaan untuk Audit Luar Ke Arah ‘0’ NC (Non-Conformance)

  Audit dalaman membantu menyediakan organisasi untuk proses audit dan pensijilan Halal luaran. Dengan menjalankan audit dalaman yang menyeluruh, organisasi boleh mengenal pasti bidang penambahbaikan dan menangani sebarang isu ketidakpatuhan sebelum audit luaran. Ini meningkatkan kemungkinan pensijilan luar yang berjaya dan meminimumkan risiko penemuan ketidakpatuhan. Audit luar (External) boleh merangkumi JAKIM, JAIN, pembekal (Supplier) dll.

  Ringkasnya, menjalankan audit Halal dalaman adalah penting untuk mengesahkan pematuhan, mengenal pasti ketidakpatuhan, mengambil tindakan pembetulan, memacu penambahbaikan berterusan, mengurangkan risiko, memastikan keberkesanan Halal Assurance System, membina keyakinan pihak berkepentingan, dan bersedia untuk audit luaran. Audit dalaman memainkan peranan penting dalam mengekalkan integriti Halal dan menegakkan komitmen organisasi terhadap pematuhan Halal.

  4- Kawalan Risiko Halal

  Merupakan Kaedah penentuan HCP dan pelan pengurusan risiko halal yang dibangunkan dan dilaksanakan oleh syarikat dan/ atau pemohon bagi mengawal dan memastikan risiko halal dapat dielak dan diuruskan dengan berkesan di sepanjang rantaian bekalan halal.

  Mengawal risiko Halal melibatkan pelaksanaan langkah-langkah untuk mengurangkan dan mengurus potensi risiko dan cabaran yang mungkin timbul dalam memastikan pematuhan Halal. Berikut adalah beberapa langkah utama untuk mengawal risiko Halal dengan berkesan:

  Penilaian Risiko Halal Critical Point (HCP)

  Jalankan penilaian risiko yang komprehensif untuk mengenal pasti dan memahami potensi risiko yang berkaitan dengan pematuhan Halal dalam industri dan operasi khusus anda. Ini melibatkan penilaian faktor seperti penyumberan bahan, kaedah pemprosesan, penyimpanan, pengendalian, risiko pencemaran silang, kebolehpercayaan pembekal dan pematuhan peraturan.

  Wujudkan Proses Pengurusan Risiko (Risk Management)

  Membangun dan melaksanakan proses pengurusan risiko yang disesuaikan dengan operasi Halal organisasi anda. Ini termasuk mewujudkan prosedur, kawalan dan protokol untuk menangani risiko yang dikenal pasti. Berikan tanggungjawab untuk tugas pengurusan risiko kepada individu atau pasukan tertentu dalam organisasi.

  Wujudkan Prosedur Operasi Standard (SOP)

  Membangunkan SOP terperinci yang menggariskan dengan jelas keperluan dan prosedur Halal yang perlu dipatuhi pada setiap peringkat operasi anda. SOP hendaklah meliputi bidang seperti penyumberan bahan, penyimpanan, pengendalian, pemprosesan, pembungkusan dan pengedaran. Memastikan semua pekerja yang terlibat dalam operasi Halal dilatih mengenai prosedur ini.

  Pengurusan Pembekal

  Ini bahagian penting kerana ini adalah merupakan titik utama (Focal Point) di mana Halal Critical Point (HCP) sering berlaku. Laksanakan proses pengurusan pembekal yang mantap untuk memastikan kebolehpercayaan dan pematuhan Halal pembekal ramuan anda. Menjalankan penilaian menyeluruh terhadap pembekal, termasuk mengesahkan pensijilan Halal mereka dan pematuhan dengan piawaian Halal yang berkaitan. Sentiasa mengaudit dan memantau pembekal untuk mengekalkan pematuhan berterusan.

  Kebolehkesanan dan Dokumentasi

  Wujudkan sistem kebolehkesanan yang menjejaki pergerakan bahan dan produk Halal di seluruh rantaian bekalan anda. Mengekalkan rekod yang tepat bagi semua aktiviti berkaitan Halal, termasuk sumber bahan, proses pengeluaran dan saluran pengedaran. Ini membolehkan pemantauan, penarikan balik dan audit yang berkesan apabila perlu.

  Latihan

  Menyediakan latihan menyeluruh kepada pekerja yang terlibat dalam operasi Halal. Pastikan mereka mempunyai pemahaman yang jelas tentang prinsip, keperluan dan prosedur Halal. Mengemas kini pekerja secara kerap tentang sebarang perubahan dalam peraturan atau piawaian Halal untuk mengekalkan kesedaran dan pematuhan.

  Dengan melaksanakan langkah-langkah ini dan memantau serta mengurus risiko Halal secara berterusan, anda boleh memastikan integriti operasi Halal anda, mengekalkan pematuhan piawaian Halal, dan memenuhi jangkaan pengguna Muslim. Kawalan risiko Halal yang berkesan menyumbang kepada membina kepercayaan, melindungi reputasi jenama anda dan mengakses pasaran Halal yang semakin berkembang.

  5- Kawalan Bahan Mentah

  Halal Assurance System merangkumi prosedur untuk menilai dan mengurus bahan dan pembekal. Ini melibatkan pengesahan status Halal ramuan, menjalankan audit atau penilaian pembekal, dan mewujudkan langkah kawalan untuk memastikan keaslian dan pematuhan ramuan Halal.

  Kawalan bahan mentah adalah mudah. Pastikan:

  1. Patikan semua bahan mentah yang digunakan disenaraikan dalam satu senarai Masterlist Bahan Ramuan
  2. Setiap bahan mentah mempunyai salinan sijil pengesahan halal yang sah
  3. Pastikan setiap bahan mentah yang digunakan terdapat minima 2 jenama atau pembekal. Ini memastikan apabila 1 pembekal terdapat masalah, akan ada 1 pembekal yang masih boleh digunakan.
  4. Sentiasa mengemaskini senarai Masterlist Bahan ramuan.
  5. Sekiranya perlu, jalankan audit pembekal minima 1 tahun sekali.

  6- Latihan Halal

  Program latihan halal mesti dijalankan untuk mendidik pekerja tentang prinsip, keperluan dan amalan Halal. Ini termasuk menyediakan panduan tentang pengenalpastian dan pengendalian bahan Halal dan bukan Halal, mengelakkan pencemaran silang, dan mengekalkan integriti Halal sepanjang proses pengeluaran.

  Pelaksanaan latihan khusus berkaitan halal yang dirancang dan dilaksanakan oleh pihak syarikat merangkumi kesedaran halal (Halal Awareness Training) dan kompetensi halal (Halal Competency Training) secara dalaman.

  7- Kebolehkesanan (Traceability)

  Kebolehkesanan Halal merujuk kepada keupayaan untuk mengesan dan mengesan pergerakan bahan, produk dan proses Halal di seluruh rantaian bekalan. Ia melibatkan menangkap dan mendokumentasikan maklumat di pelbagai peringkat, daripada sumber bahan mentah hingga pengedaran akhir produk Halal siap. Kebolehkesanan Halal adalah penting untuk mengekalkan integriti Halal, memastikan pematuhan dengan piawaian Halal, dan menyediakan ketelusan kepada pengguna.

  Berikut adalah aspek dan pertimbangan utama yang berkaitan dengan kebolehkesanan Halal:

  Penyumberan Bahan (Raw Material Sourcing)

  Kebolehkesanan bermula dengan mengenal pasti dan mengesahkan status Halal bahan ramuan yang digunakan. Ia melibatkan pemahaman sumber bahan mentah, memastikan ia datang daripada pembekal yang disahkan Halal atau sumber yang mematuhi keperluan Halal. Dokumentasi dan rekod perlu dikekalkan untuk mengesan asal usul dan status Halal setiap ramuan.

  Dokumentasi dan Rekod

  Dokumentasi yang tepat, terkini dan komprehensif adalah penting untuk kebolehkesanan Halal. Ini termasuk mengekalkan rekod sumber bahan, sijil pematuhan Halal, rekod pengangkutan, syarat penyimpanan dan sebarang proses atau prosedur berkaitan yang dilaksanakan untuk mengekalkan integriti Halal. Rekod-rekod ini hendaklah boleh diakses dan disusun dengan baik untuk memudahkan pengambilan semasa audit atau pemeriksaan.

  Pelabelan dan Penandaan Produk

  Kebolehkesanan halal memerlukan pengenalan dan pelabelan produk yang jelas. Setiap produk Halal hendaklah dilabelkan dengan pengecam atau kod unik sebagai penandaan yang boleh dikaitkan dengan dokumentasi dan rekod yang berkaitan. Ini membantu mengesan dan mengesahkan status Halal produk di seluruh rantaian bekalan.

  Penjejakan dan Pemantauan

  Sepanjang proses pengeluaran dan pengedaran, sistem pengesanan perlu disediakan untuk memantau pergerakan dan pengendalian produk Halal. Ini boleh termasuk teknologi seperti bar code, tag RFID atau sistem digital yang membolehkan penjejakan dan pemantauan masa nyata lokasi dan status produk Halal.

  Pencegahan Pencemaran Silang

  Kebolehkesanan Halal juga melibatkan pelaksanaan langkah-langkah untuk mencegah pencemaran silang dengan produk bukan Halal. Pengasingan bahan Halal dan bukan Halal, barisan pengeluaran khusus, dan protokol pembersihan dan sanitasi yang ketat adalah penting untuk mengelakkan menjejaskan integriti Halal produk.

  Pengesahan dan Pengauditan Pembekal

  Kebolehkesanan halal bergantung pada kebolehpercayaan dan pematuhan pembekal ramuan. Pengesahan dan pengauditan berkala terhadap pensijilan dan amalan Halal pembekal adalah perlu untuk memastikan integriti rantaian bekalan. Ini boleh melibatkan menjalankan audit pembekal, menyemak sistem kebolehkesanan mereka, dan menilai komitmen mereka terhadap pematuhan Halal.

  Dengan melaksanakan sistem kebolehkesanan yang teguh, mengekalkan dokumentasi yang tepat, memastikan pelabelan yang betul dan menjalankan audit tetap, organisasi boleh mengesan ramuan dan produk Halal dengan berkesan di seluruh rantaian bekalan. Kebolehkesanan Halal meningkatkan ketelusan, membina kepercayaan pengguna, dan melindungi integriti produk Halal, mengukuhkan komitmen organisasi terhadap pematuhan Halal dan menstabilkan Halal Assurance System Syarikat

  8- Semakan Halal Assurance System (HAS) / HAS Review

  Halal Assurance System menggalakkan budaya penambahbaikan berterusan. Mekanisme maklum balas, penunjuk prestasi dan proses tindakan pembetulan diwujudkan untuk menangani isu ketidakpatuhan, melaksanakan penambahbaikan yang diperlukan dan memastikan keberkesanan berterusan sistem.

  Semakan HAS melibatkan penilaian keberkesanan Sistem Jaminan Halal organisasi. Tujuan semakan adalah untuk memastikan sistem itu teguh, boleh dipercayai, dan sejajar dengan piawaian dan keperluan Halal. Berikut adalah langkah dan pertimbangan utama untuk menjalankan semakan Sistem Jaminan Halal:

  Semakan Dokumentasi

  Mulakan dengan menyemak Manual Halal Assurance System, termasuk Polisi Halal organisasi, prosedur, garis panduan dan sebarang dokumentasi lain yang berkaitan. Pastikan dokumentasi adalah komprehensif, terkini, dan mencerminkan komitmen organisasi terhadap pematuhan Halal. Syarikat yang sering mendapat Non-Conformance oleh juruaudit JAKIM adalah syarikat yang Manual HAS jarang di review atau di kemaskini.

  Menilai Pematuhan dengan Piawaian Halal

  Menilai pematuhan organisasi dengan piawaian Halal yang berkaitan, garis panduan dan keperluan kawal selia. Semak Sistem Jaminan Halal untuk menentukan sama ada ia merangkumi semua aspek pematuhan Halal yang diperlukan, seperti sumber bahan, kaedah pemprosesan, prosedur pengendalian, protokol penyimpanan dan keperluan pelabelan.

  Audit

  Menilai hasil audit dalaman yang dijalankan sebagai sebahagian daripada Sistem Jaminan Halal. Semak laporan audit, kenal pasti sebarang isu atau bidang ketidakpatuhan untuk penambahbaikan, dan menilai keberkesanan tindakan pembetulan yang diambil. Memastikan audit dalaman dijalankan secara berkala dan merangkumi semua aspek kritikal operasi Halal.

  Pengurusan Pembekal

  Menilai semula proses pengurusan pembekal organisasi untuk mengesahkan kebolehpercayaan dan pematuhan Halal pembekal bahan. Semak prosedur untuk menilai dan meluluskan pembekal, menjalankan audit pembekal, dan mengekalkan senarai pembekal Halal yang diluluskan. Pastikan dokumentasi pembekal dan sijil Halal dikemas kini.

  Latihan Dan Kompetensi

  Menilai program latihan dan inisiatif organisasi berkaitan dengan pematuhan Halal. Menilai keberkesanan sesi latihan yang diberikan kepada pekerja yang terlibat dalam operasi Halal. Semak bahan latihan, rekod dan maklum balas daripada pekerja untuk mengukur pemahaman mereka tentang prinsip dan keperluan Halal. Adakah syarikat penyedia latihan yang di lantik menyampaikan latihan dengan baik. Sekiranya perlu ditukar kerana kurang keberkesanan, maka perlu tukar kepada penyedia latihan yang lain.

  Adakah semua Jawatankuasa halal dalaman cukup kompeten atau perlu menghadiri kursus dan latihan berkaitan bagi memenuhi ‘Knowledge Gap‘?

  Kebolehkesanan

  Semak sistem kebolehkesanan organisasi untuk bahan dan produk Halal. Menilai keberkesanan dokumentasi, rekod, dan amalan pelabelan. Pastikan terdapat prosedur yang betul untuk mengesan pergerakan bahan dan produk Halal di seluruh rantaian bekalan.

  Penambahbaikan Berterusan

  Menilai pendekatan organisasi untuk penambahbaikan berterusan dalam pematuhan Halal. Menilai sama ada terdapat mekanisme untuk memantau dan mengukur prestasi Sistem Jaminan Halal. Semak bagaimana maklum balas, cadangan dan pengajaran yang dipelajari digabungkan ke dalam sistem untuk memacu peningkatan berterusan.

  Adakah terdapat isu yang sama berulang? Sekiranya ya, maka sistem penambahbaikan perlu di kemaskini.

  Maklum Balas Pihak Berkepentingan

  Pertimbangkan untuk mengumpul maklum balas daripada pihak berkepentingan yang berkaitan, termasuk pelanggan, pekerja dan badan kawal selia. Menilai persepsi dan kepuasan mereka terhadap Halal Assurance System syarikat. Kenal pasti mana-mana ruang di mana jangkaan pihak berkepentingan boleh dipenuhi dengan lebih baik atau lebih.

  Cadangan dan Pelan Tindakan

  Berdasarkan penemuan semakan, sediakan cadangan untuk menambah baik Halal Assurance System syarikat. Utamakan elemen untuk penambahbaikan dan bangunkan pelan tindakan untuk menangani sebarang jurang atau kekurangan yang dikenal pasti. Pastikan pelan tindakan termasuk tugas khusus, individu yang bertanggungjawab dan garis masa untuk pelaksanaan.

  Semakan HAS (HAS Review) membantu syarikat mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan peluang untuk penambahbaikan dalam operasi Halal mereka. Ia memastikan Sistem Jaminan Halal organisasi kekal berkesan, terkini, dan sejajar dengan piawaian Halal, membolehkan organisasi mengekalkan pematuhan Halal dan memenuhi jangkaan pengguna Muslim.

  9- Analisis Makmal (Jika Berkenaan)

  Pihak syarikat hendaklah mewujudkan prosedur secara bertulis berkaitan pelaksanaan analisis makmal di peringkat syarikat; (jika berkaitan). Analisis makmal perlu mengutamakan produk yang mengandungi bahan kritikal halal. Analisa makmal hendaklah dijalankan di makmal-makmal berikut sahaja:

  • Malaysia Halal Analysis Centre (MyHAC);
  • Jabatan Kimia Malaysia; atau
  • Makmal-makmal Panel Halal yang dilantik. Senarai makmal panel halal JAKIM boleh dirujuk di portal Halal Malaysia

  Analisis halal boleh merangkumi skop seperti berikut:

  • penspesisan daging (DNA)
  • kandungan alkohol
  • fizikal (kulit dan bulu)
  • protein (profiling dan penentuan sumber)
  • lemak dan minyak (profiling dan penentuan sumber); atau
  • Skop analisis lain yang ditentukan pihak berkuasa berwibawa

  Rekod berkaitan analisis makmal hendaklah disimpan dan mudah untuk dirujuk sewaktu pemeriksaan Pensijilan Halal Malaysia dijalankan.

  10- Sertu

  Pihak syarikat hendaklah mewujudkan prosedur pelaksanaan sertu secara bertulis sebagai persediaan sekiranya berlaku kontaminasi atau ketidakakuran yang perlu
  kepada proses sertu. Prosedur sertu yang dibangunkan hendaklah selari dengan Garis Panduan Sertu Menurut Perspektif Islam yang diterbitkan oleh JAKIM dan Peraturan yang ditetapkan oleh MAIN/ JAIN.

  Rekod berkaitan sertu hendaklah disimpan dan mudah untuk dirujuk sewaktu pemeriksaaan Pensijilan Halal Malaysia dijalankan.

  Halal Assurance System Manual

  Syarikat MESTI mematuhi dan melaksanakan Halal Assurance System Manual yang dibangunkan. Pembangunan Manual HAS hendaklah bertepatan dengan pelaksanaan sebenar operasi pihak syarikat. Manual HAS hendaklah dibangun dan didokumenkan secara berasingan daripada lain-lain sistem pengurusan dan pensijilan seperti MeSTI, GMP, HACCP dan sebagainya.

  Halal Assurance SYstem Manual hendaklah sentiasa dikemaskini sekiranya berlaku perubahan terhadap pelaksanaan HAS di peringkat syarikat dan hendaklah mengandungi sekurang-sekurangnya elemen ini:

  • Profil syarikat
  • Objektif dan skop
  • Polisi halal
  • Jawatankuasa halal dalaman
  • Prosedur (SOP) yang merangkumi:
   • audit halal dalaman;
   • kawalan risiko halal;
   • kawalan bahan mentah;
   • latihan halal;
   • kebolehkesanan (traceability);
   • semakan HAS (HAS review);
   • analisis makmal; dan
   • sertu

  Halal Assurance System Template

  Tiada istilah “One size fits all” dalam pembangunan Halal Assurance System bagi syarikat. Dalah disarankan untuk mendapatkan khidmat bimbingan atau latihan pembangunan HAS untukk membangunkan HAS syarikat kerana ia melibatkan HCP yang berbeza berdasarkan “Nature of Business” dan operasi syarikat yang memerlukan pemerhatian yang terperinci dan perbincangan bersama Jawatankuasa Halal Dalaman.

  Terdapat banyak Halal Assurance System Template yang di kongsikan di internet yang salah dan tidak dapat diketauhi sumber kesahihannya dan kebanyakannya sudah tentu adalah dari hasil assignment yang di buat oleh pelajar-pelajar eksekutif halal yang kebanyakannya copy n paste sahaja.

  Kesimpulan

  Halal Assurance System menyediakan pendekatan sistematik untuk perniagaan untuk menunjukkan komitmen syarikat terhadap pematuhan Halal, meningkatkan kepercayaan pengguna, dan mengekalkan integriti produk dan perkhidmatan Halal di seluruh rantaian bekalan. Ia berfungsi sebagai rangka kerja untuk mewujudkan prosedur, kawalan, dan mekanisme pemantauan yang mantap untuk memastikan integriti Halal pada setiap peringkat pengeluaran dan pengedaran.

  Share sekiranya anda rasakan ia bermanfaat!

  Share This!
  Share This!
  Share This!
  Share This!

  Apa pandangan anda?

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Shopping Cart